บริการรับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน พร้อมดูแลทุกขั้นตอน

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ที่จะช่วยให้การทำธุรกิจของท่านนั้นมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลดีต่อการติดต่อ-เจราจาธุรกิจให้ง่ายมากขึ้น ยังช่วยให้ท่านประหยัดการจ่ายค่าภาษีและยังได้รับการส่งเสริมจากทางรัฐฯ อีกด้วย

การจด บริษัทจำกัด กับ ห้างหุ้นส่วน คืออะไรและแตกต่างกันยังไง ?

การจดบริษัทจำกัด

คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งกัน โดยบริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัทเรียกว่า ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนถือหุ้น เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกกับผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร

สำหรับชื่อบริษัท ถ้าจะนำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือ จดหมาย หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทต้องใช้คำว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อและ “จำกัด” ไว้ท้ายชื่อด้วย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องมีคำลงท้ายชื่อด้วย Company Limited หรือ Co., Ltd. เป็นต้น

การจดห้างหุ้นส่วน

คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำธุรกิจร่วมกันเพื่อแสวงหากำไร และแบ่งผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ บุคคลที่เป็นหุ้นส่วนสามารถลงหุ้นด้วยเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ถ้าลงหุ้นด้วย ทรัพย์สิน หรือแรงงานต้องคิดราคาเป็นจำนวนเงิน โดยห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคลเป็นหุ้นส่วนประเภทเดียวกัน คือ “หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด” โดยหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ลงหุ้น) และ อีกประเภท คือ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด (รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จำกัด)

นิติบุคคล

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนบริษัท/หจก.

  • หน้าบัตรประชาชน 2 ท่านขึ้นไป
  • อีเมลล์+เบอร์โทรผู้ถือหุ้น
  • หน้าทะเบียนบ้านที่ตั้งของกิจการ+โลเคชั่น
  • ทุนจดทะเบียน
  • สัดส่วนการลงทุน
  • ทุนจดทะเบียน
  • วัตถุประสงค์ของกิจการ

ในรูปแบบการจดเบียนนิติบุคคลมีรูปแบบการยื่นขอจดทะเบียนใน 2 รูปแบบ เป็นช่องทางการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่พื้นที่โดยการยื่นเอกสารในรูปแบบกระดาษเพื่อขอยื่นจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ในส่วนนี้เป็นช่องทางแรกของการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดในส่วนแรก และในส่วนที่สองการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นไปในรูปแบบการยื่นขอจดทะเบียนออนไลน์ ซึ่งช่องทางการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดในรูปแบบการยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลในขั้นตอนการยื่นออนไลน์ผู้ประกอบการสามารถศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการจดทะเบียนนิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ 

แต่หากผู้ประกอบการมีความประสงค์ต้องการให้ทางทีมงานเราบริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ในส่วนนี้เรามีบริการโดยค่าบริการเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด และรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

จดทะเบียนบริษัทจำกัด ราคา 12,900 บาท (ราคานี้รวมค่าบริการ และค่าธรรมเนียมแล้ว)

ลูกค้าจะได้รับบริการ รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด จนจบกระบวนการในทุกขั้นตอนของการทำงานในด้านเอกสาร ของการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดในทุกขั้นตอน เพียงผู้ประกอบการ รอเซ็นต์ลงลายมือชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น และส่วนรายละเอียดทุกขั้นตอนเราจะมีทีมงานให้บริการผู้ประกอบที่มาใช้บริการ จนจบทุกขั้นตอนในส่วนของการจดทะเบียนบริษัท โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการเองให้ปวดหัว และไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาในส่วนของการยื่นจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยชอบการบัญชี เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด มากกว่า 1,000 ธุรกิจในการให้บริการ ลูกค้าสบายใจ และสะดวกใจ ในการให้บริการในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 7,900 บาท (ราคานี้รวมค่าบริการ และค่าธรรมเนียมแล้ว)

ลูกค้าจะได้รับบริการ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จนจบกระบวนการในทุกขั้นตอนของการทำงานในด้านเอกสาร ของการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดในทุกขั้นตอน เพียงผู้ประกอบการ รอเซ็นต์ลงลายมือชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น และส่วนรายละเอียดทุกขั้นตอนเราจะมีทีมงานให้บริการผู้ประกอบที่มาใช้บริการ จนจบทุกขั้นตอนในส่วนของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการเองให้ปวดหัว และไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาในส่วนของการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยชอบการบัญชี เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด มากกว่า 1,000 ธุรกิจในการให้บริการ ทำให้ลูกค้าสบายใจ และสะดวกใจ ในการให้บริการของเราในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

พร้อมของแถมและรายละเอียดที่คุณจะได้รับจากเรา ซึ่งผู้ประกอบการที่มาใช้บริการของเรา ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ในครั้งนี้ ทางผู้ประกอบการจะได้รับตามรายละเอียดดังนี้

✿ ฟรี ตรายางหมึกในตัว พร้อมบริการออกแบบ

✿ ฟรี แผนที่บริษัท

✿ ฟรี จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (ออนไลน์)

✿ ฟรี ส่งเอกสารถึงมือหน้าบ้าน

✿ ฟรี สื่อวีดิโอสำหรับนิติบุคคลเบื้องต้น

✿ ฟรี ฟอร์มเอกสารมากกว่า 290 รายการ Pdf/Word/Excel เช่น ฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฟอร์มสัญญาต่างๆที่ใช้ในกิจการ

เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับ

– ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

– หนังสือรับรองนิติบุคคล

– หส2 (สำหรับห้างหุ้นส่วน)

– บอจ 2 3 5 ( สำหรับบริษัท)

คำถามที่พบบ่อย

หลัก ๆ จะต่างที่ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งและจํานวนผู้ถือหุ้นค่ะ โดยห้างหุ้นจํากัดต้องมีหุ้นส่วน 2 ท่านขึ้นไป ในขณะบริษัทจะมีหุ้นส่วน 3 ท่านค่ะ ส่วนเรื่องของการทําบัญชีและอัตราการเสียภาษีเหมือนกันเลยค่ะ

เราจะแยกออกเป็น 2 ส่วนนะคะ

ส่วนที่ 1 จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ

- บริษัท 9,500 บาท

- ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,500 บาท

ส่วนที่ 2 ทุนจดทะเบียนจัดตั้งเท่าไหร่ ?

ตามกฎหมายทุนจดทะเบียนจะเริ่มต้นที่ 15 บาท แต่โดยทั่วไป ทุนนิยมจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท

แล้วเราจําเป็นที่จะต้องมีเงินทุนจริง ๆ ตามที่ระบุไหม ?

ทางแอดมินขอแนะนํานะคะ ปกติเราดําเนินกิจการ เราใช้เงินในการหมุนเวียน หรือซื้อของ เพื่อที่จะก่อให้เกิดกําไรหรือรายได้ตรงนี้จะเป็นเงินก้อนแรกที่เราจะใช้ในกิจการ ลูกค้าสามารถนําเงินเข้าบัญชี 25-50% ตามที่เราจะใช้หมุนเวียนในกิจการได้ค่ะ

ใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ 1-7 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ)

สามารถจดได้ค่ะ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนนะคะ เอกสารจะใช้แค่หน้าทะเบียนบ้านค่ะหรือลูกค้าสามารถใช้ที่ตั้งตามหน้าบัตรประชาชนได้นะคะ

สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ค่ะ เอกสารที่ใช้เปิดธนาคาร

- หนังสือรับรอง (ตัวจริง)

- ตราประทับ

- วาระการประชุม

- และเอกสารอื่นๆตามเงื่อนไขของทางธนาคารค่ะ เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน

**ธนาคาร กสิกร สามารถเปิดได้เลย

**ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ต้องรอเปิดกิจการครบ 1 เดือนค่ะ

**ส่วนธนาคารอื่น ๆ ลูกค้าสามารถเข้าไปสอบถามทางธนาคารได้เลยนะคะ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20) หรือ Vat7% กรณีที่เราดําเนินกิจการภายใน 1 ปี รายได้ (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) เกิน 1.8 ล้านบาท ลูกค้าจะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องนําส่ง7% ของรายได้ให้กับทางสรรพากรค่ะ ตัวอย่างเช่น

ยอดขาย 150,000 * 7% = 10,500 บาท (ภาษีขาย)

แต่ในเดือนนั้นเรามีซื้อ 100,000*7% = 7,000 บาท (ภาษีขาย)

ภาษีขาย - ภาษีซื้อ = 15,000-7,000 ภาษีที่ต้องนําส่งสรรพากร = 3,500 บาท ค่ะ  

สามารถยื่นกู้ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางธนาคารด้วยนะคะ

ไม่แนะนําให้จดนะคะ เพราะเป็นธุรกิจที่ยังไม่ถูกกฎหมายค่ะ

ขออนุญาตแนะนําเป็นบริษัทนะคะ เพราะว่าโดยปกติเราคุ้นกับคําว่าบริษัทมากกว่า มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมากกว่าค่ะ
ทุนจดทะเบียนจะเป็นการระบุในเอกสารค่ะ ลูกค้าสามารถระบุได้เลย โดยระบุไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ค่ะ
ตามที่กฎหมายกําหนด จดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปค่ะ
ในอนาคตสามารถยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ค่ะ แต่จะมีค่าบริการและค่าธรรมเนียมนะคะ

เอกสารที่ใช้จะมีแค่บัตรประชาชน หน้าทะเบียนบ้านที่ตั้ง อีเมล และเบอร์โทรค่ะ

เราจะแบ่งออกเป็นการยื่นภาษีรายเดือนและรายปี

เริ่มจากภาษีรายเดือนนะคะ

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น การบริการ ค่าเช่า ที่มียอดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่มีรายได้ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีและภาษีรายปี จะมีการปิดงบปีละ 1 ครั้ง และอัตราภาษีจะสูงสุดแค่ 20%

เราจะคิดจากกําไรสุทธิ คือ รายได้หักค่าใช้จ่าย กําไรสุทธิ 3 แสนแรกเราจะได้รับการยกเว้นนะคะ จะเริ่มเสียภาษีตั้งแต่ 3 แสน 1 บาทขั้นไป เสีย 15% ค่ะ

ทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ จะเป็นของบุคคลธรรมดาค่ะ ในส่วนนี้ไม่ได้มีการปิดงบการเงิน แต่ยื่นเสียภาษีปกติค่ะ และอัตราภาษีสูงถึง 35% ส่วน บริษัทจํากัด และห้างหุ้นส่วนจํากัด จะเป็นนิติบุคคล อัตราภาษีสูงสุดแค่20% แต่จะต้องมีการทําบัญชีและปิดงบการเงินทุกปีค่ะ

ส่วนเรื่องของความมั่นคง ความน่าเชื่อถือของกิจการ ในฝั่งของนิติบุคคลจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะ

error: Content is protected !!